top of page
World Federalism
ŚWIATOWY
FEDERALIZM
Świat rządzony przez ludzkość, dla ludzkości, zapewniający równe szanse wszystkim na kwitnącej planecie.
W SKRÓCIE

Federalizm jest sposobem na osiągnięcie równowagi między jednością a różnorodnością poprzez pionowy podział władzy. Suwerenność światowej federacji wywodzi się z suwerenności ludzkości.

Decyzje i obowiązki powinny być rozdzielone na najniższy szczebel administracji, na którym można je skutecznie rozwiązać. Ta zasada pomocniczości gwarantuje, że władza pozostaje jak najbliżej ludzi.

Globalna federacja nie zastąpiłaby suwerennych narodów: te nadal zajmowałyby się kwestiami narodowymi. Światowa federacja uzupełniłaby narodową suwerenność nad kwestiami narodowymi o dodatkową, globalną warstwę zarządzania dla jasno określonego zestawu kwestii globalnych.

Światowa federacja czerpie swoją legitymację zarówno z narodów składowych, jak i nieodłącznego, globalnego obywatelstwa wszystkich ludzi na świecie.

JAK MOŻEMY SIĘ TAM DOSTAĆ?

Reforma ONZ
ONZ mogłaby zostać przekształcona w światową federację poprzez rewizję Karty Narodów Zjednoczonych, albo bezpośrednio przechodząc do przeglądu Karty, albo stopniowo, zaczynając od doradczego Zgromadzenia Parlamentarnego ONZ.

Unia Demokracji
Wolne demokracje mogłyby utworzyć unię. Bardziej autokratyczne kraje mogą wtedy mieć ekonomiczne i polityczne zachęty do przystąpienia do unii i demokratyzacji. Pewnego dnia może to przerodzić się w światową federację. 

Regionalna integracja
Instytucje regionalne, takie jak Unia Europejska i Unia Wschodnioafrykańska, mogłyby zjednoczyć się na poziomie globalnym. Wzmocnienie sojuszy regionalnych prawdopodobnie pomoże promować światową federację, gdy ludzie staną się świadomi korzyści płynących ze współpracy ponad narodami. 

Oddolna światowa demokracja
Można by stworzyć światowy parlament, poza ONZ, z dobrowolnymi wyborami. Wraz ze wzrostem udziału w wyborach rosła również jego legitymacja polityczna – ostatecznie przekształcając się w światową federację.

KRÓTKA HISTORIA

1937

Kampania na rzecz rządu światowego
Wybitne feministki i działaczki pokojowe Rosika Schwimmer i Lola Maverick Lloyd założyły Kampanię na rzecz Rządu Światowego, pierwszą światową organizację federalistyczną w XX wieku. 

1945

Konstytucja dla świata
W następstwie drugiej wojny światowej na Uniwersytecie w Chicago zebrał się Komitet do opracowania Konstytucji Światowej, który opracował „Konstytucję dla Świata”. W 1947 r. ukończono „Wstępny projekt konstytucji światowej”. Obszerna wersja końcowa została opublikowana w 1991 roku. 

1947

Narodziny Ruchu
Ponad 50 światowych organizacji federalistycznych spotkało się w Montreux w Szwajcarii, aby zadeklarować: „
My federaliści światowi jesteśmy przekonani, że ustanowienie światowego rządu federalnego jest kluczowym problemem naszych czasów. Dopóki nie zostanie on rozwiązany, wszystkie inne problemy, czy narodowe, czy międzynarodowe, zostaną nierozwiązane. Wybór nie leży między wolną przedsiębiorczością a gospodarką planowaną ani między kapitalizmem a komunizmem, ale między federalizmem a polityką siły. Tylko federalizm może zapewnić przetrwanie ludzkości”. Narodził się Światowy Ruch Federalistyczny.

1948

Obywatel świata numer jeden
Garry Davis przerwał sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 19 listopada 1948 r.: „My, ludzie, chcemy pokoju, który może zapewnić tylko światowy rząd” – głosił. „Suwerenne państwa, które reprezentujecie, dzielą nas i prowadzą w otchłań wojny totalnej”.

1950

Zimna wojna
Podczas zimnej wojny groźba nieuchronnej zagłady nuklearnej utrudniała postępy w światowej federacji. Niektórzy światowi federaliści naciskali na reformę ONZ, inni podjęli się szerzenia idei globalnego obywatelstwa, a jeszcze inni kontynuowali prace nad opracowaniem konstytucji dla świata. 

1998

Międzynarodowy Trybunał Karny
Światowy Ruch Federalistyczny przewodził koalicji organizacji, która doprowadziła do powstania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. MTK sądzi jednostki za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

2007

Kampania na rzecz Zgromadzenia Parlamentarnego ONZ
Demokracja Bez Granic rozpoczyna kampanię na rzecz Zgromadzenia Parlamentarnego ONZ, organu doradczego, który mógłby stać się parlamentem światowym dzięki wzmocnionej legitymacji demokratycznej. 

2019

Młodzi Światowi Federaliści
W celu ożywienia i odbudowy ruchu masowego dla światowej federacji, grupa młodych ludzi z całego świata założyła Młodych Światowych Federalistów. Ponieważ pandemia zabiła miliony ludzi, a kryzys klimatyczny się pogłębia, światowa federacja jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

bottom of page