top of page
parliament-ywf.png

#MakeEarthDemocratic

Stworzyć demokratyczną światową federację uprawnioną do służenia wspólnemu interesowi ludzkości.

🌍

Wszyscy jesteśmy obywatelami świata, ponieważ dzielimy wspólną planetę, uniwersalne prawa człowieka i wzajemną odpowiedzialność. Te nieodłączne prawa i obowiązki powinny stać się rzeczywistością dla każdego.

✍️

Wola wszystkich ludzi powinna być podstawą prawowitego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji w sprawach globalnych.

🗳️

Funkcjonujące globalne społeczeństwo demokratyczne wymaga, aby każdy członek globalnej społeczności praktykował demokratyczne rządy.

🏛️

Wolność i autonomia jednostki, społeczności lokalnej i narodu muszą być zrównoważone skutecznym zarządzaniem poprzez wielowarstwowe, jasno określone obowiązki i prawa.

📜

Wszyscy ludzie, korporacje i rządy muszą podlegać wiążącemu, egzekwowalnemu światowemu prawu. Zasady światowej federacji muszą być chronione przez światową konstytucję.

Wydrukuj.

#MakeEarthDemocratic Poster Image.jpg

Post.

Make Earth Democratic.jpg

Kolor i wersje czarno białe!

Wyślij.

Template Letter.jpg

Podpisz.

Dziękujemy za przesłanie!

Partner kampanii.

UN aligned.png

Zaangażuj się bardziej.

Jesteśmy globalnym ruchem budującym poparcie dla światowego federalizmu. Wierzymy, że silny ruch młodzieżowy jest niezbędny do przekształcenia systemu globalnego zarządzania. Kliknij poniższe przyciski, aby dowiedzieć się, jak możesz się zaangażować. 

📣

🤝

🛠️

❤️

WIĘCEJ KAMPANII.

UNPA_Campaign_logo.png

Kampania dla Zgromadzenia Parlamentarnego ONZ to globalna sieć parlamentarzystów, organizacji pozarządowych, naukowców i zaangażowanych obywateli, która opowiada się za demokratyczną reprezentacją obywateli świata w ONZ. Zgromadzenie Parlamentarne ONZ, UNPA, po raz pierwszy dałoby wybranym przedstawicielom obywateli, nie tylko państw, bezpośrednią i wpływową rolę w polityce globalnej.

Screenshot 2019-10-18 at 17.54.57.png

„We the Peoples” to międzynarodowa kampania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, która wzywa do stworzenia Światowej Inicjatywy Obywatelskiej ONZ. Idea Światowej Inicjatywy Obywatelskiej ONZ polega na tym, że jeśli pewna liczba obywateli świata popiera inicjatywę obywatelską, organy ONZ, takie jak Zgromadzenie Ogólne lub Rada Bezpieczeństwa, muszą umieścić ten punkt w swoim porządku obrad i dać przedstawicielom inicjatywy podłogę, aby przedstawić swoją sprawę. 

1 for 7 billion.jpg

1 za 7 miliardów to globalna kampania wspierana przez organizacje i osoby prywatne ze wszystkich zakątków globu, której celem jest wybranie najlepszego Sekretarza Generalnego ONZ. Otwarty, przejrzysty i oparty na kryteriach merytorycznych proces selekcji daje największe szanse na znalezienie najlepszego Sekretarza Generalnego. Potrzebujemy procesu, który określa formalne kryteria wyboru i kwalifikacje, odpowiada nowoczesnym praktykom i stanowi przykład ideałów ONZ.

bottom of page