top of page
HISTORIA
Licząca tysiąclecia idea ludzkiej jedności zapoczątkowała ruch mający na celu zorganizowanie gatunku w światową federację. 

Filozofia jedności

Idee ludzkiej jedności i globalnego obywatelstwa można znaleźć w starożytnej i współczesnej filozofii. Maha Upaniszada zawiera słowa „Świat jest jedną rodziną” (data nieznana). Ten werset ze starożytnego tekstu sanskryckiego jest dziś wyryty w holu wejściowym Parlamentu Indii. Około 500 roku p.n.e. chiński filozof Konfucjusz przedstawił przewodnią wizję „Wielkiej Jedności”, w której świat jest dzielony sprawiedliwie i harmonijnie między wszystkich ludzi. Ta sama wizja kieruje dzisiaj Młodymi Światowymi Federalistami. Podobnie około 350 r. p.n.e., gdy zapytano greckiego filozofa Diogenesa, skąd pochodzi, odpowiedział: „Jestem obywatelem świata”. Zachodnia historia światowego federalizmu i kosmopolityzmu często wywodzi się z tego cytatu.

Starożytne idee ludzkiej jedności i globalnego obywatelstwa zostały przeniesione do epoki nowożytnej, szczególnie w odpowiedzi na rozwój nacjonalizmu i państw narodowych. W 1795 r. niemiecki filozof Immanuel Kant stworzył „ostateczne artykuły wieczystego pokoju, w tym: „Prawo narodów powinno być oparte na Federacji Wolnych Państw”. Angielski poeta Alfred Tennyson napisał w 1837 roku:


Aż bęben wojenny już nie pulsował, a flagi bojowe nie zostały zwinięte

W Parlamencie człowieka, Federacji świata.

Tam zdrowy rozsądek większości wzbudzi podziw w niespokojnej krainie,

A życzliwa ziemia drzemie, pogrążona w powszechnym prawie.


Mówi się, że prezydent USA Harry Truman (1945 - 1953) nosił te słowa w swoim portfelu. Pod koniec XIX i na początku XX wieku koncepcje jedności ludzkości zostały zmiecione przez powstanie nowych ideologii, takich jak socjalizm. Karol Marks i Fryderyk Engels zakończyli Manifest komunistyczny (1848) wersem „Robotnicy świata, łączcie się!”, inspirując w ten sposób kilka prób stworzenia globalnej koalicji robotników w celu zjednoczenia świata z socjalizmem. W odpowiedzi na wybuch pierwszej wojny światowej, międzynarodowi socjaliści zebrali się w Zimmerwaldzie w Szwajcarii, aby zadeklarować, że ludzie pracujący na całym świecie powinni „rozpocząć jednoczesną i skuteczną walkę o pokój w każdym kraju”. Po wojnie powstała Liga Narodów, a jej niezdolność do zajęcia się przyczynami leżącymi u podstaw drugiej wojny światowej doprowadziła do powstania w 1937 r. pierwszej czysto światowej federalistycznej organizacji politycznej.

Akcja & Rzecznictwo dla Światowej Federacji

Wybitne feministki i działaczki na rzecz pokoju Rosika Schwimmer i Lola Maverick Lloyd założyły Kampanię na rzecz Rządu Światowego w 1937 roku i lobbowały rządy krajowe w celu utworzenia światowej federacji. Pomimo wysiłków zmierzających do zjednoczenia świata, druga wojna światowa wybuchła zaledwie dwa lata później. Po wojnie i użyciu broni nuklearnej zainteresowanie światowym federalizmem było najwyższe w historii. Ruch rozrósł się do ponad 50 organizacji, setek tysięcy zwolenników i zyskał poparcie wybitnych polityków i intelektualistów, takich jak Albert Einstein. W 1947 r. na Uniwersytecie Chicagowskim zebrał się Komitet do opracowania Konstytucji Światowej, który opracował „Konstytucję dla Świata”, a rok później ukończono „Wstępny projekt Konstytucji Światowej”. 


Jeden z najważniejszych momentów dla światowego federalizmu nastąpił w 1947 roku, kiedy ponad 50 organizacji zebrało się w Montreux w Szwajcarii, aby zadeklarować:

 

My, światowi federaliści, jesteśmy przekonani, że ustanowienie światowego rządu federalnego jest kluczowym problemem naszych czasów. Dopóki nie zostanie rozwiązany, wszystkie inne kwestie, czy to krajowe, czy międzynarodowe, pozostaną nierozstrzygnięte. Wybór nie leży między wolną przedsiębiorczością a gospodarką planową, ani między kapitalizmem a komunizmem, ale między federalizmem a polityką siły. Tylko federalizm może zapewnić człowiekowi przetrwanie.
 

Wraz z opublikowaniem Deklaracji z Montreux narodził się Światowy Ruch Federalistyczny. W następnym roku Garry Davis, były pilot bombowca z czasów II wojny światowej, szturmem wtargnął na jedno z pierwszych posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego ONZ i krzyknął do delegatów: „My, ludzie, chcemy pokoju, który może zapewnić tylko światowy rząd” oraz „ suwerenne państwa, które reprezentujecie, dzielą nas i prowadzą w otchłań wojny totalnej”. Davis zaczął nazywać siebie „Obywatelem Świata Numer Jeden” i założył World Service Authority, organizację, która do dziś wydaje światowe paszporty i promuje ideę obywatelstwa globalnego.

To zwiększone zainteresowanie światowym federalizmem było spowodowane zniszczeniami dwóch wojen światowych i nadejściem bomby atomowej. Niestety, gdy rozpoczęła się zimna wojna, ruch podzielił się co do sposobu reagowania na zmieniający się krajobraz globalnego zarządzania. Światowi konstytucjonaliści kontynuowali swoją pracę i do 1991 roku opublikowali ostateczny projekt tak zwanej Konstytucji Federacji Ziemi. Światowi federaliści zainteresowani stopniową reformą ONZ opowiadali się przeciwko poważnym naruszeniom praw człowieka i dołączyli do koalicji organizacji na rzecz Międzynarodowego Trybunału Karnego. Inna grupa, głównie skupiona w Europie, opowiadała się za zjednoczeniem regionalnym jako w połowie drogi do światowej federacji. Do dziś współpraca między federalistami światowymi i federalistami europejskimi jest silna.

Kiedy zimna wojna zakończyła się upadkiem muru berlińskiego w 1989 r., ponownie pojawiło się zainteresowanie światowym federalizmem. Wielu uważało, że wraz z upadkiem Związku Radzieckiego liberalna demokracja promowana przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników ogarnie świat, czego kulminacją była słynna deklaracja historyka Francisa Fukuyamy, że ludzkość osiągnęła „koniec historii”. To liberalne poparcie dla światowego federalizmu pomogło rozwinąć sprawę Międzynarodowego Trybunału Karnego, który został założony w 1998 roku z pomocą szerokiej koalicji kierowanej przez Światowy Ruch Federalistyczny.

 

W XXI wieku zainteresowanie światowym federalizmem wzrosło ze względu na wielkie globalne wyzwania stojące przed światem. Powstało kilka organizacji wspierających reformę ONZ na różne sposoby, niektóre opowiadały się za kompleksowym przeglądem Karty Narodów Zjednoczonych z wykorzystaniem artykułu 109 Karty, a inne naciskały na państwa członkowskie ONZ, aby ustanowiły doradcze Zgromadzenie Parlamentarne ONZ (UNPA) na mocy art. 22 Karty Narodów Zjednoczonych. Kampania na rzecz UNPA została założona w 2007 roku. Były sekretarz generalny ONZ Boutros Boutros-Ghali stwierdził:

Musimy promować demokratyzację globalizacji, zanim globalizacja zniszczy podstawy narodowej i międzynarodowej demokracji. Ustanowienie Zgromadzenia Parlamentarnego w ONZ stało się niezbędnym krokiem do uzyskania demokratycznej kontroli nad globalizacją. Uzupełniając międzynarodową demokrację między państwami, którą nie mniej należy rozwijać, wspierałaby globalną demokrację poza państwami, dając obywatelom autentyczny głos w sprawach światowych.

 

W uznaniu 75. rocznicy ONZ, oficjalny raport ONZ zatytułowany Shaping Our Future Together: Listening to People's Priorities for the Future and Their Ideas for Action, w którym podsumowano odpowiedzi 1,5 miliona ludzi ze 195 krajów, w tym odniesienie do powiedzenia UNPA „ONZ można dalej demokratyzować poprzez inne reformy, takie jak ustanowienie zgromadzenia parlamentarnego ONZ jako organu pomocniczego Zgromadzenia Ogólnego zgodnie z artykułem 22 Karty”. Chociaż ruch ten odniósł wielki sukces, pozostaje jeszcze wiele pracy, aby zbudować masowe poparcie dla światowego federalizmu.

Zmotywowani wieloma wzajemnie oddziałującymi globalnymi kryzysami, w tym środowiskowymi, wojnami, niesprawiedliwością i pandemiami, oraz ciągłą niezdolnością krajów do działania we wspólnym interesie ludzkości, Daniel Blewitt i Nicolas Rowe założyli w 2019 r. Młodych Światowych Federalistów. Misją MŚF jest: zbudować masowe poparcie niezbędne do osiągnięcia światowej federacji przy użyciu współczesnych strategii i połączyć różne nurty światowego federalizmu, aby rozwijać wspólną sprawę.

Walka o zjednoczenie świata trwa i potrzebuje Twojego wsparcia. 
History
KSIĄŻKI
Books

BADANIA

WGRN logo.jpg

Sieć Badawcza Rządu Światowego oddania jest rozwijaniu dialogu akademickiego na temat form integracji regionalnej i globalnej. Czyni to poprzez promowanie i publikowanie wymiany informacji na temat aspektów ekonomicznych, politycznych, bezpieczeństwa i innych form integracji między państwami oraz bardziej ogólnych aspektów globalizacji. 

Federalist Debate.jfif

Debata Federalistów ma na celu zachęcenie do debaty w środowisku bez granic. Jest to czteromiesięczny przegląd stworzony w celu stymulowania i napędzania obiegu idei i informacji między różnymi organizacjami federalistycznymi, a wśród nich oraz ruchami w globalnym społeczeństwie obywatelskim, które gwałtownie rozwijają się we wszystkich regionach świata.

Research
bottom of page