top of page

DEKLARACJA
MONTREUX 

Podczas zebrania w Montreux 23 sierpnia 1947, Światowy Ruch na rzecz Światowego Rządu Federalnego wydaje Deklarację w sprawie roli światowego federalizmu jako politycznego ideału.

My federaliści światowi zebrani w Montreux na pierwszym międzynarodowym kongresie „Światowego Ruchu na rzecz Światowego Rządu Federalnego”, wzywamy ludzi świata, aby przyłączyli się do naszej pracy.
 

Jesteśmy przekonani, że ludzkość nie przetrwa kolejnego światowego konfliktu.

Dwa lata minęły, odkąd wojna się skończyła, ale Europa i Azja wciąż są rozsiane wrakami wojny.

Czynności rehabilitacyjne są sparaliżowane; ludzie cierpią przez brak schronienia, jedzenia i odzieży, kiedy państwa marnują swoje zasoby, przygotowując się do zniszczenia się nawzajem.

Druga próba na utrzymanie pokoju w postaci Organizacji Narodów Zjednoczonych jest silna, w jej obecnej budowie, aby powstrzymać prąd wojny.

My federaliści światowi jesteśmy przekonani, że ustanowienie światowego rządu federalnego jest kluczowym problemem naszych czasów. Dopóki nie zostanie on rozwiązany, wszystkie inne problemy, czy narodowe, czy międzynarodowe, zostaną nierozwiązane. Wybór nie leży między wolną przedsiębiorczością a gospodarką planowaną ani między kapitalizmem a komunizmem, ale między federalizmem a polityką siły. Tylko federalizm może zapewnić przetrwanie ludzkości.

My światowi federaliści twierdzimy, że ludzkość może się uwolnić od wojny tylko poprzez ustanowienie światowego rządu federalnego. Takowa federacja musi opierać się na następujących zasadach:

 1. Uniwersalne członkostwo: Światowy rząd federalny musi być otwarty dla wszystkich ludzi i nacji.
   

 2. Ograniczenie suwerenności narodowej i przekazanie światowemu rządowi federalnemu takich uprawnień ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, jakie odnoszą się do spraw światowych.
   

 3. Egzekwowanie prawa światowego bezpośrednio na jednostce, kimkolwiek i gdziekolwiek się znajduje, w ramach jurysdykcji światowego rządu federalnego: zagwarantowanie praw człowieka i stłumienie wszelkich prób przeciwko bezpieczeństwu federacji.
   

 4. Stworzenie ponadnarodowych sił zbrojnych zdolnych do zagwarantowania bezpieczeństwa światowego rządu federalnego i jego państw członkowskich. Rozbrojenie krajów członkowskich do poziomu ich wewnętrznych wymagań policyjnych.
   

 5. Własność i kontrola światowego rządu federalnego nad rozwojem atomowym i innymi odkryciami naukowymi zdolnymi do masowej zagłady.
   

 6. Władza do generowania odpowiednich dochodów bezpośrednio i niezależnie od podatków państwowych. Proponujemy wykorzystanie wszelkich rozsądnych metod, które mogą przyczynić się do szybkiego powstania światowego rządu federalnego w celu zapobieżenia kolejnej wojnie światowej.


Uważamy, że integracja działań na poziomie regionalnym i funkcjonalnym jest zgodna z prawdziwym podejściem federalnym. Tworzenie federacji regionalnych – o ile nie stają się one celem samym w sobie i nie grozi im transformacja w bloki – może, i powinno przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rządu federalnego. W ten sam sposób rozwiązywanie problemów technicznych, naukowych i kulturalnych, które dotyczą wszystkich narodów świata, będzie ułatwione przez ustanowienie specjalistycznych organów funkcjonalnych. Biorąc pod uwagę te zasady, rekomendujemy następujące kierunki działań:
 

 1. Mobilizacja narodów świata do wywarcia nacisku na ich rządy i zgromadzenia ustawodawcze, aby przekształciły Organizację Narodów Zjednoczonych w światowy rząd federalny poprzez zwiększenie jej autorytetu i zasobów oraz poprzez zmianę jej Karty.
   

 2. Nieoficjalne i skoordynowane działanie: w szczególności przygotowanie światowego zgromadzenia konstytucyjnego, którego plan kampanii ustali Rada Ruchu w ścisłej współpracy z grupami parlamentarnymi i ruchami federalistycznymi w różnych krajach. Zgromadzenie to, utworzone we współpracy ze zorganizowanymi grupami międzynarodowymi, zbierze się nie później niż w 1950 r. w celu opracowania konstytucji dla światowego rządu federalnego. Plan ten zostanie przedłożony do ratyfikacji nie tylko rządom i parlamentom, ale także samym narodom, i należy dołożyć wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie ostatecznie powstał światowy rząd federalny.


Nie przesądzając wyników tych dwóch metod podejścia, musimy jak najszybciej rozszerzyć nasze działania, abyśmy mogli wykorzystać wszelkie nowe możliwości, jakie pojawiają się przed sprawą federalistów. Jedno jest pewne, nigdy nie zbudujemy światowego rządu federalnego, jeśli wszystkie narody świata nie przyłączą się do krucjaty.

Bardziej niż kiedykolwiek czas nagli. I tym razem nie możemy zawieść.

bottom of page